Arkivene forteller

Oselia og Knuds landhandel i Holmesund

12. oktober 2015

En landhandel var tidligere en handelsvirksomhet som foregikk utenfor byene og vareutvalget var annerledes enn hos kjøpmenn i byene.  Handelsretten for kjøpmenn ble tidligere regulert ved lov, og var frem til siste halvdel av 1800-tallet i stor grad forbeholdt kjøpmenn i byene, men med kongelig bevilling kunne en likevel drive handelsvirksomhet så lenge en ikke hadde fast utsalgssted. Slike omkringreisende handelsmenn ble kjent som landkremmere og skreppekremmere. Handelsloven fra 1842 endret dette, men landhandleren hadde kun lov til å drive handel i en viss avstand fra byene, og han kunne fortsatt ikke ha fast handelssted. Kjøpmennene i byene hadde også enerett på handel med varer innført fra utlandet og på all kommisjonshandel.

Kravet om kongelig bevilling forsvant med ny lov i 1857. Det ble isteden innført et handelsbrev som ble utstedt av fogden. Enkelte utenlandske varer ble også tillatt solgt fra faste handelssted, deriblant fargevarer, kaffe, sukker og tobakk. I 1866 ble kravene ytterligere lempet og landhandlerne kunne deretter kjøpe alle varer direkte fra utlandet. Kravet om avstand til byene ble imidlertid opprettholdt, men også dette kravet forsvant i 1874. Først i 1882 ble bykjøpmennenes enerett til utskipning opphevet, og enerett på kommisjonshandel ble opprettholdt til Lov om handelsnæring av 16. juni 1907 trådte i kraft 1. juli 1908. I grove trekk var da alle særretter for byene borte.

Da Oselia og Knud giftet seg i 1885 forlot mest sannsynlig Oselia familen Eydes hjem på Malmbrygga. Vi vet foreløpig ikke hvor de oppholder seg de neste årene, men siden Knud var Kaptein reiste de nok til sjøs. Vi visste at de på et eller annet tidspunkt flyttet til Holmesund og startet landhandel der.

I arkivene etter Sorenskriverembetet i Holt har vi funnet Knud Gundersens anmodning om å få drive landhandel fra sin bopæl i Holmesund. Brevet til fogden ble sendt den 30. mars 1894, og den 3. april ser vi at brevet er ført inn i firmaregisteret for Holt Sorenskriveri, og firmaet ble registrert under navnet Knud Gundersen. Han og Oselia kunne altså drive sin landhandel fra en fast plass, samt fylle butikken sin med de varer de måtte ønske, både fra inn – og utland.

 

0377

I firmaregisteret som finnes i arkivene etter Sorenskriveren i Holt ser vi at Knud og Oselias landhandel ble registrert 3.april 1894. Videre ser vi at han i 1927 overdrar forretning til sin adpotivdatter Petra Olsen. (Arivref. Statsarkivet i Kristiansand, Holt sorenskriverembete, kb Firmaregister A1, 1874-1974).

 

IMG_7947

Den dag i dag ligger forsatt bygningen hvor Knud og Oselia drev landhandel idyllisk til helt i sjøkanten i Holmesund. Foto: Tore Knutsen, KUBEN.

 

Nederst til venstre i bildet ser dere bygningen hvor Oselia og Knud drev landhandelen som senere ble overtatt av deres adoptivdatter Petra Olsen. Selv om vi fortsatt jakter på flere opplysninger om landhandelen til Knud og Oselia, så er det nærliggende å tro at butikkhyllene var fylt med lokale varer, kjøtt og fisk, kopper, kar og ellers det man måtte trenge. Den lille butikken deres i Holmesund har nok lignet på Bethelsens Landhandel på Fevik, som ble drevet av Bernhard Martin Berthelsen og hans hustru Karoline Hansen, på begynnelsen av 1900-tallet.

 

Berthelsens forretning, Fevik

Bildet er tatt inne i Berthelsens forretning på Fevik på begynnelsen av 1900-tallet. Fotograf ukjent, bildesamlingen, KUBEN.

 

 

Du vil kanskje like …